Shrivani-logo1
Login

Shrivanilogo-mobiel

PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE EN AYURVEDA

Behandelplan

Nadat de klachten in beeld zijn gebracht, volgt een behandelplan en worden behandeldoelen opgesteld. Deze worden tussentijds besproken en indien nodig bijgesteld en aangepast. Ik doe een voorstel voor de behandelingen die het best bij je vraag aansluiten. Behandelingen kunnen bestaan uit massagebehandelingen, diverse andere lichaamsgerichte behandelingen zintuigbehandelingen of/ en ayurveda coaching over lifestyle en voeding. In het menu over behandelingen is hierover wat meer uitleg.

Mijn voorstel is meestal om een drietal behandelingen te ondergaan om een beeld te krijgen van de effecten op de vraag die je hebt. Daarna bekijken we of een vervolgtraject nodig is en hoe dat er uit gaat zien.

De privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO ( de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst)

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de intake en behandelingen.

Ook worden in het dossier soms gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens

* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht of te wel beroepsgeheim.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelstellingen worden gebruikt:

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.

* Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

* Voor geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

* Een klein deel van de gegevens uit je dossier, wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Dat wil zeggen: je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van behandeling, de omschrijving: natuurgeneeskundig consult, en de kosten van het consult.

Bij de intake wordt je gevraagd kennis te nemen van de privacy gegevens en een handtekening te plaatsen voor accoord.


 

 

Shrivani_inzet